Gizlilik ve Rezervasyon Şartları

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
www.hfdturizm.com isimli web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtası ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı gibi, “Gizlilik ve Rezervasyon Şartları”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtası ile sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle “Gizlilik ve Rezervasyon Şartları”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı ve Kapsamı

 HFD olarak verdiğimiz hizmetlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen verilerin gizli tutulması ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmaması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak sağlanmıştır. Elde edilen verilerin, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacı ile kullanılacaktır. Bazı veriler anonimleştirilerek istatistiksel verilere dönüştürülür ve bu Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

 2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Temel Kurallar

 a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: HFD, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verilir. Bu çerçevede HFD’nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

 b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma:
HFD, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunların kendisine iletildiği takdirde güncelleme yapar.

 c) Belirli ve meşru amaçlar için işlenme
: HFD, sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde veri işler. İş amacı dışında veri işlenmez, kullanılmaz ve kullandırılmaz.

 d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:
HFD, sözleşme kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süresi, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Bu amaçlar ortadan kalktığında veri anonimleştirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
HFD olarak bu haklara saygılıyız.

3- Gizlilik ve Veri Güvenliği


  Kişisel veriler gizlidir ve HFD bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. HFD tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 4- Doğruluk ve Veri Güncelliği

 Bünyemizde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. HFD, müşteriler ya da HFD ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Hukuken ve çalışma ilkelerimiz sebebi ile beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. HFD kendisine ulaşan resmi belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

 5- Müşteri, Muhtemel Müşteri, İş ve Çözüm Ortakları Verisi

 1- Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

 Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimiz ile kurulan sözleşme ilişkisi ile toplanmış kişisel veriler, müşterinin onayını almaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımız bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talep halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

2- İş ve Çözüm Ortakları Verileri

 HFD, iş ve çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmaya ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlamaktadır.

3- Reklam Amaçlı Veri İşleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına HFD riayet etmektedir.

4- Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebi ile Yapılan Veri İşlemleri

 Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

 5- Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi


 Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. HFD ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
HFD, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

 6- Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler


 Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda HFD, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak HFD, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

 7- Çerez Politikası

  HFD, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. HFD Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir?

  Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir

Çerez Türleri

  Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:
Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.
HFD’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

 8- Gizlilik İlkesi

 İster çalışanlar isterse diğer kişilerin HFD’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

 9- Denetim

 HFD, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

 10- İhlallerin Bildirimi

 HFD, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu, kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: hfdturizm.com
Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.hfdturizm.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

www.hfdturizm.com sitesinin tüm hakları HFD Turizm'e aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. 
Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, HFD Tur ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; 
Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. 
Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2019, hfdturizm.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz. 
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi
hfdturizm.com'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair
www.hfdturizm.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde hfdturizm.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, hfdturizm.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca hfdturizm.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

4. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.hfdturizm.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

5. Hak ve Sorumluluklar
www.hfdturizm.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.hfdturizm.com ve sahibi HFD Turizm site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.hfdturizm.com sitesi ve sahibi HFD Turizm'e sorumluluk yüklenemez. 
www.hfdturizm.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma HFD Turizm'e aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.


Kredi Kartı Gizlilik ve Kullanım Koşulları; 

Sitemize kaydetmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenilirliği bizler için her şeyden daha önemlidir.
www.hfdturizm.com'dan alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgiler (Teslimat/Fatura adresleri, Tel Numaraları vs. ) başka kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.
3-D Secure Neden Güvenlidir?
www.hfdturizm.com - 3-D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. 
Yetkisiz kişilerin kartlarını internet ortamında kullanılmasını engellemektedir. Yapımız içerisinde sadece sizin sipariş esnasında kolay ve hızlı giriş yapmanızı sağlayacak olan bilgiler saklanmaktadır. Üyelik esnasında bizimle paylaştığınız cep telefonu ve mail adresleriniz sadece vermiş olduğunuz siparişlerinizle ilgili bilgilerin size hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaklardır. Kredi Kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir. 
Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesi
İşbu hizmet satış sözleşmesi, k HFD Turizm sahibi HFD Turizm Taşımacılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (bu sözleşmede bundan sonra HFD olarak anılacaktır) ile aşağıda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında imzalandıktan itibaren taraflarca kabul edilmiş olur ve yürürlüğe girer. 
1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:
1.1 HFD ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, HFD'in Müşteri ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak, turda yer alan hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
1.2 Ayrıntılı tur programında HFD tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergâhları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir. 
1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Müşteri işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur. 
1.4 HFD ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında gerekli gördüğü takdirde Müşteri'nin avantajına olacak şekilde değiştirebilir. 
2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları
2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve HFD tarafından Müşteriye sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Müşteri tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve HFD yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır. 
2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur. Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Müşteri'dir, HFD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
2.3 İki kişilik odada tek kişi kalmak isteyerek rezervasyon yaptıran Müşteri için istekleri doğrultusunda bir oda arkadaşı, turun hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar bulunamadığı takdirde Müşteri, tek kişi farkını ödemek ya da geziyi iptal ettirmek zorunda kalır. 
2.4 İki kişilik odada kalmak isteyen ve oda arkadaşı da bulunan bir Müşteri herhangi bir zamanda turunu iptal ettiği takdirde, diğer kişi single oda farkını ödemeyi kabul etmezse turunu iptal eden Müşteri'nin iade hakkı olsa bile single oda farkı Müşteri iade tutarından düşülür. 
2.5 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir. 
2.6 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır. 
2.7 Müşteri'nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Müşteri' ye aittir. HFD'nın hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır. 
2.8 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır. 
2.9 HFD, Müşteri için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Müşteri, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak HFD'in yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez. 
3. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:
3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, HFD' nin kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan HFD sorumlu olamayacağı gibi, HFD bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve HFD' ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. HFD bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir. 
3.2 HFD ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından HFD sorumlu tutulamaz ve HFD' ye maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar veya iptalden HFD sorumlu tutulamaz. Müşteri, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.
4. HFD ve Müşteri İptal Koşulları:
4.1 HFD, müşterinin belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı hallerde gecikme faizi uygulamaz. Ancak müşteri ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde HFD işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve uçak, otel, etkinlik ve konser biletleri hariç tüm ödemeleri geri iade eder. 
4.2 HFD, gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri' den onay almaksızın ancak Müşteri'ye bildirmek kaydıyla tur hareket tarihinden; şehir içi turlarda 7 gün öncesinden, yurt içi turlarda 15 gün öncesinden, yurt dışı turlarda ise 30 gün öncesinden turu iptal edebilir. Bu tür bir iptalde HFD, Müşteri'ye ödediği ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ancak Müşteri iptalden dolayı tazminat talep edemez. Müşteri' nin uçak ve otellerdeki upgrade veya mil kullanımından doğacak zararlardan HFD sorumlu değildir.
4.3 Müşteri, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 10 gün öncesinden, yurt içi turlarda 20 gün öncesinden, yurt dışı turlarda 30 gün öncesinden turu iptal ettiği takdirde ödemiş olduğu ücretin tamamını iade alır. İade HFD'ya ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 20 gün içerisinde yapılır. 
4.4 Bu tarihlerden sonra nedeni ne olursa olsun Müşteri tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Müşteri, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez. Eğer bu zaman zarfında yerine başka bir Müşteri bulunursa ödediği ücretin tamamı geri iade olunur. İade HFD'ye ödeme yapılan hesaba veya kredi kartına iptalin haber verilmesinden 30 gün içerisinde yapılır. 
4.5 Müşteri satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. HFD bu sürenin müşteri lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır. 
4.6 Müşteriye olan iade tutarı HFD' ye yapılan döviz cinsinden yapılır. 
4.7 Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşmenin 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6 maddelerinde belirtilmiştir. Vize alımında HFD, Müşteri ile konsolosluklar arasında aracılık hizmeti vermektedir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak müşterinin sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından Müşteri, HFD'yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. 
5. HFD ve Müşteri' nin Kusurları
5.1 HFD, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında HFD'den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü müşteriye iade etmeyi taahhüt eder. 
5.2 Müşteri, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti HFD tarafından müşteriye iade edilir. Ancak, Müşteri şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikayet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz. 
5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, HFD'ye zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur, HFD sorumlu tutulamaz. Bu durumda HFD, işbu sözleşmeyi ve Müşteri'nin tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.
5.4 Müşteri, HFD' ye sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. HFD, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, Müşteri'nin herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Müşteri'nin bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Müşteri sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz. 
5.5 Müşteri, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Müşteri, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde HFD' yi sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz. 
5.6 Müşterinin kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı HFD sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz. 
5.7 Müşteri kendi sağlık problemlerinden dolayı HFD' yi sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondüsyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. 
5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Müşteri'den gelen maddi hasar ve zararlardan Müşteri sorumludur, HFD' yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz. 
5.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından müşteri sorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından müşteri sorumludur. 
5.10 Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından HFD sorumlu değildir. HFD bagajın bulunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur, bagajın verilen adrese gelmesini takip eder ve Müşteri' nin sigorta ve havayoluyla iletişime geçmesinde aracı olur. 
5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Müşteri'ye aittir ve ödemekle yükümlüdür. 
5.12 Müşteri tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı HFD'yi sorumlu tutamaz. 
5.13 Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Müşteri sorumludur. 
5.14 Müşteri, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Müşteri, HFD'ye ve diğer Müşterilere karşı sorumludur. 
6. Anlaşmazlık
İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda HFD'nin kayıtları kesin delil sayılacaktır. 
İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul (merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler. 
HFD Turizm İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.